Aansprakelijkheid bij onrechtmatig handelen

Er kunnen zich gebeurtenissen voordoen waarbij schade wordt veroorzaakt. Wie een ander onrechtmatig en toerekenbaar schade toebrengt, dient die schade te vergoeden. Een verplichting tot schadevergoeding kan ook voortkomen uit het niet, niet-tijdig of niet naar behoren nakomen van contractuele verplichtingen. Ook uit de wet vloeien een aantal (risico-)aansprakelijkheden voort, op grond waarvan de verplichting tot het betalen van schade kan worden vastgesteld.

Onze specialisten op dit gebied

Gebruik maken van onze expertise?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!