Medezeggenschapsrecht

Het medezeggenschapsrecht is een bijzondere specialisatie binnen de advocatuur.
Volgens het medezeggenschapsrecht zijn ondernemingen met een personeelsbestand van 50 of meer werknemer verplicht een ondernemingsraad (‘OR’) te hebben. Via de OR hebben werknemers inspraak binnen de onderneming (medezeggenschap), die wordt uitgeoefend middels informatie-, advies- en instemmingsrechten waarvoor zij werken. Bovendien kunnen zij via de OR een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de organisatie. Zo controleert de OR of de organisatie zich houdt aan wetten en regels en adviseert hierover.

De ondernemingsraad (OR) bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever. De OR komt op voor de belangen van het personeel. De rechten van de OR zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).De OR voert bijvoorbeeld overleg over arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, werktijden en pauzetijden, gelijke behandeling van personeel en interne milieuzorg. De OR heeft onder andere adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en informatierecht. Dit zijn allemaal facetten van het medezeggenschapsrecht.

Voor besluiten die belangrijke financiële, economische en/of organisatorische gevolgen hebben voor het bedrijf, is de werkgever verplicht schriftelijk advies te vragen aan de OR. Door dit adviesrecht vervult de OR onder andere een belangrijke rol bij een reorganisatie van de organisatie. De werkgever moet onder andere advies vragen aan de OR bij belangrijke financiële of organisatorische besluiten, zoals een grote investering, een fusie met een ander bedrijf, een bedrijfssluiting of een lening, het invoeren of wijzigen van een grote technologische voorzieningen, belangrijke milieumaatregelen en het benoemen of ontslaan van bestuurders.

medezeggenschapsrecht

Voor besluiten die over personele regelingen gaan (bijvoorbeeld werktijden of arbeidsomstandigheden) moet de OR toestemming geven aan de werkgever. Wanneer de OR geen toestemming geeft en de werkgever het besluit toch wil uitvoeren, dan moet hij naar de rechter stappen. De werkgever moet onder andere de instemming krijgen van de OR voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van regelingen voor werktijden, vakantie, ziekte, arbeidsomstandigheden, opleidingen en personeelsbeoordelingen, regels voor het aanstellen, bevorderen (promotie) of ontslaan van personeel, beloningssysteem of functiewaarderingssysteem, een personeelsvolgsysteem of registratiesysteem (een zogenoemd kloksysteem) en de registratie en bescherming van persoonsgegevens (de privé-gegevens van de werknemers). Een advocaat medezeggenschapsrecht kan u hier verder over informeren.

Verder heeft de OR ook een initiatiefrecht. Met het initiatiefrecht kan de OR de werkgever voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken in het bedrijf. Tenslotte is de werkgever verplicht om de OR regelmatig en tijdig op de hoogte te stellen van bijvoorbeeld de resultaten, vooruitzichten en financiën van het bedrijf. De werkgever is in ieder geval verplicht om twee keer per jaar te overleggen met de OR. Verder moet de werkgever alle informatie die de OR nodig heeft geven als de OR daarom vraagt. Alle afspraken die de OR maakt met de werkgever moeten schriftelijk worden vastgelegd.
Voor advies over medezeggenschapsrecht kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde arbeidsadvocaten te Haarlem

Onze specialisten medezeggenschapsrecht

Gebruik maken van onze expertise?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!