Onrechtmatige publicatie

De vrijheid van meningsuiting is in onze democratische samenleving een van de belangrijke pijlers. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM). Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid van inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig gezag en ongeacht grenzen.

Dat betekent niet dat de vrijheid van meningsuiting onbeperkt is. Dit recht kan worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in onder meer het belang van de nationale veiligheid en de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen. Het kan dus zijn dat een publicatie onrechtmatig is, bijvoorbeeld in het geval een uitlating schade toebrengt aan de reputatie, eer en/of goede naam van een ander. Het is belangrijk uzelf te beschermen tegen een onrechtmatige publicatie.

onrechtmatige publicatie

Het hangt van de omstandigheden van het geval af of de betreffende publicatie als onrechtmatige publicatie wordt aangemerkt. Het louter zwart maken van een ander wordt al snel onrechtmatig geacht. Als de beschuldigingen echter voldoende steun vinden in het feitenmateriaal en er bijvoorbeeld een misstand aan de kaak wordt gesteld, zal een publicatie niet snel als onrechtmatige publicatie worden aangemerkt.

Vaak dient de rechter er aan te pas te komen en te beoordelen welk belang zwaarder weegt. Als wordt geoordeeld dat sprake is van een onrechtmatige publicatie dan kan dat lijden tot schadeplichtigheid. De benadeelde heeft dan in beginsel recht op een schadevergoeding. Onder omstandigheden kan de rechter ook oordelen dat een rectificatie op zijn plaats is. Het is van enorm belang een advocaat te raadplegen die gespecialiseerd is in het behandelen onrechtmatige publicatie.

Onze gespecialiseerde advocaten adviseren u graag over de aspecten die bij een onrechtmatige publicatie aan bod komen.

Onze specialisten op dit gebied

Gebruik maken van onze expertise?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op!